Lidmaatschap


 Aanvraag Lidmaatschap VGW

Een aanvraag voor het lidmaatschap gebeurt schriftelijk bij het secretariaat van VGW, met opgave van de gegevens welke nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap is voldaan.

De aanvraag met deze gegevens wordt door de secretaris voorgelegd aan het bestuur en vervolgens aan de algemene ledenvergadering, die een gemotiveerd besluit neemt.

Indien aan de criteria wordt voldaan, wordt verzoeker door het bestuur uitgenodigd op de eerstvolgende algemene ledenvergadering om in woord en geschrift zich en zijn/haar bedrijf te presenteren.

De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van het aantal aanwezige leden. Bij staken van stemmen beslist het bestuur.

Lid worden?

Wilt u zich aanmelden voor het lidmaatschap? Of meer informatie? Stuur dan een email naar het VGW-secretariaat.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Naast het reguliere lidmaatschap kent de VGW het geassocieerd lidmaatschap. Geassocieerde leden voldoen aan de voorwaarden voor het reguliere lidmaatschap, maar kiezen voor een beperkte vorm van lidmaatschap en hebben geen stemrecht.

Meer informatie: lidmaatschapsvoorwaarden