Statuten en reglementen


Statuten VGW

Klik hier om de statuten van VGW te downloaden.

Code of Conduct VGW

De VGW acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Dit betreft met name het mededingingsrecht, maar ook wetgeving ter bestrijding van fraude en corruptie. De VGW hecht er aan een en ander te bevestigen door vaststelling van een gedragscode, die bindend is voor haar leden.

Huishoudelijk Reglement VGW

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement van VGW te downloaden.