Disclaimer

Disclaimer

Op deze website van VGW zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

VGW heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VGW staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VGW aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. VGW wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. VGW garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

VGW, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder, doch niet uitsluitend auteursrechten) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VGW, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de VGW-website en op deze Disclaimer is Nederlands Recht van toepassing.